wwwjpg
Karta z zielnika Róży Luksemburg przechowywanego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie