Q-Space Festival Narva

On February 17-18, 2024 the first Q-Space queer culture festival took place in Narva, Estonia. Located on the Estonian-Russian border in the industrial region of Idu-Viru, Narva is the third largest city in Estonia with over 53 thousand inhabitants. Most of them are Russian-speakers. The transformation of the last 30 years has had many negative impacts of the city’s economy and its social-cultural life. Organizing the queer community there has always been much harder than in the capital city of Tallinn or the academic city of Tartu. This is why the festival may prove to be a milestone for queer people in Narva and their struggle for equality.

 Below please find a short summary of the Festival provided by its organizer, Q-Space association. Q-Space, founded in 2022, is a new cultural project in Estonia dedicated to the promotion of rights and inclusivity of the LGBTQ+ community. Since 2023 it is a partner organization of the Rosa Luxemburg Foundation.

 -------------------------------

Last weekend (February 17-18, 2024), the Q-Space queer culture festival brought together the queer community, journalists, educators and everyone interested in queer topics in Narva at film screenings, discussions and meetings with filmmakers.

 The first open queer festival Q-Space took place in Narva Art Residence and gathered about 150 visitors. Film screenings and discussions brought together those interested from Narva, some guests came from Tartu and Tallinn. The festival was eventful, interesting, but at the same time calm and safe.

IMG_1134JPEG

 “We are proud to have held the first openly LGBTQ festival in Narva. As we expected, these issues turned out to be acutely relevant for city residents. Many noted the information vacuum or demonization of LGBTQ topics, ignorance in gender issues, and fear of starting a conversation about LGBTQ topics among many Narvitians, especially in schools. Many visitors noted that it is high time to break the silence, and that it is very important to gather more often and continue a public discussion. This is needed both by people from the community and by their relatives and friends, representatives of educational and cultural institutions, the media, in a word - the whole society - say festival organizers Gulya Sultanova and Manny de Guerre. “Q-Space will continue to organise LGBTQ events in Narva and other cities in Estonia.”

 The festival featured a discussion about the acceptance of queer people in families. The discussion on transgender issues included a detailed account of how trans people lived in the late Soviet Union and how their life situation changed in Independent Estonia. The workshop with Narvitians about the needs of queer people became a very emotional and meaningful conversation, and the final discussion about the situation of the LGBTQ community in schools evoked a lively response and thunderous applause from the audience.

 Participants and visitors of the festival expressed hope for the continuation of the Q-Space festival in Narva.


IMG_1133JPEG

W dniach 17-18 lutego 2024 w Narwie w Estonii odbył się pierwszy festiwal kultury queer Q-Space. Położona na granicy estońsko-rosyjskiej, w przemysłowym regionie Idu-Viru, Narwa jest trzecim co do wielkości miastem w Estonii, liczącym ponad 53 tysiące mieszkańców. Większość z nich to osoby mówiące po rosyjsku. Transformacja ostatnich 30 lat miała wiele negatywnych skutków dla gospodarki miasta i jego życia społeczno-kulturalnego. Zorganizowanie tam społeczności queer zawsze było znacznie trudniejsze niż w stolicy w Tallinie czy akademickim mieście Tartu. Dlatego festiwal może okazać się kamieniem milowym dla osób queer w Narwie i ich walki o równość.

Poniżej znajdziecie krótkie podsumowanie Festiwalu udostępnione przez jego organizatora, stowarzyszenie Q-Space.
Q-Space, założony w 2022 roku, to nowy projekt kulturalny w Estonii poświęcony promowaniu praw i inkluzywności społeczności LGBTQ+. Od 2023 roku jest organizacją partnerską Fundacji Róży Luksemburg.

 ----------------------------------------------

W weekend 17-18 lutego 2024 festiwal kultury queer Q-Space zgromadził społeczność queer, dziennikarzy, edukatorów i wszystkich zainteresowanych tematyką queer w Narwie na pokazach filmowych, dyskusjach i spotkaniach z twórcami.

 Pierwszy otwarty festiwal queerowy Q-Space odbył się w Narva Art Residence i zgromadził około 150 gości. Projekcje filmów i dyskusje zgromadziły zainteresowanych z Narwy, część gości przybyła z Tartu i Tallina. Festiwal był bogaty w wydarzenia, ciekawy, ale jednocześnie spokojny i bezpieczny.

 „Jesteśmy dumni, że zorganizowaliśmy pierwszy otwarty festiwal LGBTQ w Narwie. Tak jak się spodziewaliśmy, kwestie te okazały się niezwykle istotne dla mieszkańców miasta. Wiele osób zauważyło próżnię informacyjną lub demonizację tematów LGBTQ, ignorancję w kwestiach płci i strach przed rozpoczęciem rozmowy na tematy LGBTQ wśród wielu Narwijczyków, zwłaszcza w szkołach. Wielu gości zauważyło, że najwyższy czas przerwać ciszę i że bardzo ważne jest częstsze spotykanie się i kontynuowanie publicznej dyskusji. Potrzebują tego zarówno ludzie ze społeczności, jak i ich krewni i przyjaciele, przedstawiciele instytucji oświatowych i kulturalnych, media, jednym słowem – całe społeczeństwo – mówią organizatorzy festiwalu Gulya Sultanova i Manny de Guerre. „Q-Space będzie nadal organizować wydarzenia LGBTQ w Narwie i innych miastach Estonii”.

 Podczas festiwalu odbyła się dyskusja na temat akceptacji osób queer w rodzinach. Dyskusja na temat kwestii transpłciowych obejmowała szczegółowy opis życia osób transpłciowych w późnym Związku Radzieckim i zmiany ich sytuacji życiowej w niepodległej Estonii. Warsztaty na temat potrzeb osób queer przerodziły się w niezwykle emocjonującą i znaczącą rozmowę, a końcowa dyskusja na temat sytuacji społeczności LGBTQ w szkołach wywołała żywy odzew i gromkie brawa publiczności.

 Uczestnicy i goście festiwalu wyrazili nadzieję na kontynuację festiwalu Q-Space w Narwie.